Приблизна посадова інструкція заступника генерального директора з медсестринства

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор ЗОЗ
(підпис) прізвище, ініціали
«______» _____________ 202____ р.

Приблизна посадова інструкція
заступника генерального директора з медсестринства

назва закладу охорони здоров’я
прізвище, ініціали

1. Загальна частина

1.1. Мета дiяльностi — органiзацiя та ефективне керування роботою медсестринської служби закладу охорони здоров’я, підвищення якості комплексного догляду за пацієнтами та забезпечення належних умов праці для молодших спеціалістів з медичною освітою.

1.2. На посаду призначається та звiльняється генеральним директором закладу охорони здоров’я вiдповiдно до чинного законодавства.

1.3. У своїй роботi керується Конституцією України, чинним законодавством України про охорону здоров’я, Кодексом законiв про працю та нормативно-правовими актами, які визначають дiяльнiсть органiв управлiння та закладiв охорони здоров’я.

1.4. Робоче місце — кабінет заступника генерального директора з медсестринства та територія закладу охорони здоров’я, а також всі інші місця, які пов’язані з виконанням службових обов’язків.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Керуватися чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.

2.2. Здійснювати керівництво діяльністю молодших спеціалістів з медичною освітою та забезпечувати ефективне виконання покладених на них завдань.

2.3. Забезпечувати стратегічне, календарне та поточне планування роботи, контроль і  аналіз виконання планів роботи зазначеного напрямку роботи закладу охорони здоров’я.

2.4. Організовувати санітарно-епідеміологічну, адміністративно-господарську діяльність у межах компетентності.

2.5. Готувати пропозиції із призначення на посади та звільнення з посад молодших спеціалістів з медичною освітою, молодших медичних сестер згідно з чинним законодавством.

2.6. Організовувати розроблення проєктів нормативних актів у межах своєї компетенції.

2.7. Здійснювати аналіз стану, тенденцій розвитку і діяльності медсестринської служби закладу охорони здоров’я та приймати відповідні рішення із усунення недоліків.

2.8. Організовувати роботу з добору, розстановки і використання молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.9. Забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.10. Сприяти створенню належних виробничих умов, забезпечувати контроль за станом трудової та виконавчої дисципліни, додержанням молодшими спеціалістами з медичною освітою правил охорони праці та протипожежного захисту.

 2.11. Розробляти та впроваджувати в закладі систему безперервного вдосконалення якості послуг для забезпечення безпеки пацієнтів, своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих клінічних результатів на основі наукових знань і принципів доказової медицини.

 2.12. Здійснювати постійний контроль за якістю надання послуг молодшими спеціалістами з медичною освітою.

2.13. Організовувати проведення на сучасному рівні досягнень медичної науки та практики науково-практичних конференцій молодших спеціалістів з медичною освітою та семінарів для молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.14. Аналiзувати показники роботи підпорядкованих посадових осіб; вживати в межах своєї компетенцiї заходи щодо її оптимiзацiї, вносити пропозицiї генеральному директору для прийняття рiшень на його рiвнi.

2.15. Брати участь у роботi медичних нарад закладу охорони здоров’я, на яких розглядають питання роботи молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.16. Готувати проєкти наказiв, вiддавати розпорядження та вказiвки молодшим спеціалістам з медичною освітою.

2.17. Контролювати якiсть ведення медичної документацiї та забезпечувати перевiрку достовiрності статистичних даних про роботу молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.18. Забезпечувати своєчасне впровадження та широке застосування на практицi роботи закладу сучасних методiв і засобiв профiлактики, дiагностики, лiкування та реабiлiтацiї хворих.

2.19. Органiзовувати розвиток і вдосконалення органiзацiйних форм і засобiв медичного обслуговування населення та догляду за пацієнтами, пiдвищення якостi та культури роботи молодших спеціалістів з медичною освітою закладу.

2.20. Органiзовувати своєчасну та ретельну перевiрку всiх надзвичайних подій у закладі охорони здоров’я, які пов’язані з професійною діяльністю молодших спеціалістів з медичною освітою, і повiдомляти генеральному директору та колективу про результати перевiрки та вжиті заходи у визначені термiни.

2.21. Забезпечувати активне виявлення, реєстрацію й аналіз медичних помилок молодших спеціалістів з медичною освітою. За результатами аналізу забезпечувати навчання медичного персоналу з метою попередження їх повторення.

2.22. Брати участь у підготовці закладу охорони здоров’я до акредитацiї.

2.23. Розглядати скарги пацiєнтiв із питань діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою, порушення їхніх прав і правил деонтології, вживати необхiдні заходи з лiквiдування причин, які їх зумовили.

2.24. Розробляти проєкти посадових iнструкцiй пiдпорядкованих медичних працiвникiв та забезпечувати контроль їхнього виконання.

2.25. Органiзовувати, контролювати та брати особисту участь у формуваннi здорового способу життя та відповідального ставлення до особистого здоров’я пацієнтів і населення.

2.26. Органiзовувати роботу з інфекційного контролю та профiлактики внутрiшньолiкарняних iнфекцiй.

2.27. Дотримуватися у стосунках із медичним та іншим персоналом правил медичної етики та деонтологiї.

2.28. Забезпечувати статистичний облік діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою. У визначені термiни звiтувати про дiяльнiсть закладу охорони здоров’я за визначеними індикаторами.

2.29. Забезпечувати конфіденційність iнформацiї про хворих.

2.30. Забезпечувати ефективність і рацiональнiсть використання кадрового та матеріально-технiчного потенцiалу закладу.

2.31. Впроваджувати в закладі охорони здоров’я систему безпеки пацієнтів в частині професійної діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.32. Вести особистий прийом працiвникiв закладу, пацієнтів і населення з особистих питань у спецiально визначений час.

2.33. Систематично доводити до вiдома молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу закладу накази, розпорядження та iнструктивно-методичнi вказiвки вищих органів управління і забезпечувати їхнє своєчасне виконання.

2.34. Розглядати та затверджувати графiки роботи молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.35. Забезпечувати виконання правил техніки безпеки, охорони працi та протипожежного захисту під час роботи молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.36. Забезпечувати виконання угод із Національною службою здоров’я України в частині забезпечення якісної та ефективної діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.37. Забезпечувати створення та ефективну діяльність системи наставництва в закладі охорони здоров’я.

2.38. Здійснювати особистий безперервний професійний розвиток.

3. Права

3.1. Отримувати необхiдну для виконання обов’язкiв нормативну, iнструктивну та методичну iнформацiю.

3.2. Брати участь у доборi та розстановцi молодших спеціалістів з медичною освітою у закладi.

3.3. Подавати пiдпорядкованих йому медичних працiвникiв до заохочень і вносити пропозицiї про накладання стягнень на осiб, якi порушують трудову дисциплiну та незадовiльно виконують свої обов’язки.

3.4. Розробляти та впроваджувати заходи з покращення медичного обслуговування пацієнтів.

3.5. Щорічно пiдвищувати квалiфiкацiю як органiзатора охорони здоров’я з компенсацiєю витрат за вiдрядження.

3.6. Бути захищеним вiд професiйних захворювань і заражень.

3.7. Проходити атестацiю для отримання (пiдвищення, пiдтвердження) квалiфiкацiйної категорiї.

3.8. На правовий і соцiальний захист, заохочення.

3.9. На сумiсництво за основною медичною спеціальністю.

3.10. Вносити доповнення та зміни в положення про структурнi пiдроздiли та посадовi iнструкцiї підпорядкованих працiвникiв.

3.11. Вимагати вiд адмiнiстрацiї забезпечення робочого мiсця необхiдним для роботи обладнанням, устаткуванням і канцтоварами.

3.12. Рекомендувати генеральному директору кандидатуру на свiй резерв.

4. Вiдповiдальнiсть

4.1. Заступник генерального директора з медсестринства несе вiдповiдальнiсть згідно з чинним законодавством України за діяльність молодших спеціалістів з медичною освітою закладу охорони здоров’я.

4.2. Критерiями оцiнки діяльності заступника генерального директора з медсестринства закладу охорони здоров’я є показники медичної діяльності закладу охорони здоров’я, які забезпечують молодші спеціалісти з медичною освітою.

4.3. Оцiнку діяльності заступника генерального директора з медсестринства закладу охорони здоров’я здійснює генеральний директор і колектив закладу охорони здоров’я.

5. Повинен знати

5.1. Конституцію України, чинне законодавство та інші нормативно-правові акти органів державної влади України і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності органiв управлiння та закладiв охорони здоров’я.

5.2. Права, обов’язки та вiдповiдальнiсть заступника генерального директора з медсестринства.

5.3. Основи права в медицинi, основи державного управління в охороні здоров’я.

5.4. Трудове законодавство.

5.5. Основи організації роботи та технологію процесу управління.

5.6. Економічні основи управління охороною здоров’я.

5.7. Специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

5.8. Систему управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001 та вимогами внутрішньої документації системи управління якістю в межах своєї компетенції.

5.9. Директивнi документи, які визначають завдання та функцiї закладу охорони здоров’я на даному етапі реформування галузі, профіль, спеціалізацію та особливості структури закладу охорони здоров’я.

5.10. Програму медичних гарантій, пакети безкоштовних для населення медичних послуг і специфікації до них.

5.11. Директивні документи із розвитку медсестринства в охороні здоров’я України.

5.12. Основи міжнародного та європейського законодавства з питань розвитку медсестринства в охороні здоров’я.

5.13. Практику застосування законодавства в межах своєї компетенції.

5.14. Штатний розклад закладу, укомплектованість підрозділів та потребу в кадрах і порядок складання графіків роботи та правильної розстановки молодших спеціалістів з медичною освітою;

5.15. Нормативні акти щодо безперервного професійного розвитку молодших спеціалістів з медичною освітою, зокрема підготовки, підвищення кваліфікації й атестації.

5.16. Методи проведення аналізу діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою та узагальнення отриманих результатів.

5.17. Технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи з засобами масової інформації.

5.18. Правила ділового етикету та медичної етики і деонтології.

5.19. Сучасні засоби комунікацій і зв’язку.

5.20. Принципи формування у населення здорового способу життя та відповідального ставлення до особистого здоров’я.

5.21. Основи соцiальної медицини, органiзацiї охорони здоров’я, загальної та соцiальної психологiї.

5.22. Стандарти акредитацiї закладiв охорони здоров’я.

5.23. Показники роботи структурних медичних пiдроздiлiв і закладу охорони здоров’я в цілому.

5.24. Сучасні методи діагностики, надання долікарської допомоги в разі невідкладних станів.

5.25. Порядок ведення облiкової та звiтної документацiї, обробки медичної статистичної iнформацiї.

5.26. Методику визначення потреби в лікарських засобах, виробах медичного призначення, обладнанні.

5.27. Основи лікувально-охоронного режиму в закладах охорони здоров’я та принципи його забезпечення.

5.28. Організацію статистичного обліку та статистичної звітності закладу охорони здоров’я та його структурних підрозділів.

5.29. Методи вивчення показникiв роботи та проведення експертних оцiнок дiяльностi молодших спеціалістів з медичною освітою і структурних пiдроздiлiв.

5.30. Принципи створення та функціонування автоматизованої інформаційної системи закладу охорони здоров’я.

5.31. Правила користування персональним комп’ютером, принципи збереження конфіденційності інформації при передачі персоніфікованих даних про пацієнтів і медичних працівників у системі Інтернет.

5.32. Правила медичної етики та деонтологiї.

5.33. Сучасну наукову літературу, науково-практичну періодику за фахом, інші інформаційні джерела сучасних медичних знань.

5.34. Правила техніки безпеки, охорони працi та протипожежного захисту.

5.35. Методологію забезпечення інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та правила профілактики внутрішньолікарняних інфекцій і профілактики професійних захворювань медичних працівників.

5.36. Методологію, правила та міжнародні підходи до забезпечення безпеки пацієнтів у закладах охорони здоров’я.

5.37. Основи метрології в закладах охорони здоров’я.

5.38. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

6. Квалiфiкацiйнi вимоги

Вища освіта (бакалавр, магістр), галузь знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство». Спеціалізація за фахом «Організація охорони здоров’я». Стаж роботи за фахом не менше 7 років.

7. Взаємовiдносини (зв’язки) за професiєю, посадою

7.1. Пiдпорядкований генеральному директору закладу охорони здоров’я.

7.2. Заступнику генерального директора з медсестринства безпосередньо пiдпорядкованi головна медична сестра, сестра медична-координатор та старші медичні сестри структурних медичних пiдроздiлів.

7.3. Працює в тiсному зв’язку з iншими заступниками генерального директора закладу, бухгалтерiєю, службою технiки безпеки, метрологiчною службою, службами екстренної та первинної медичної допомоги та iншими посадовими особами та закладами, зв’язки з якими необхiднi для органiзацiї належної лiкувально-дiагностичної, консультативної та профiлактичної роботи закладу охорони здоров’я, яку проводять молодші спеціалісти з медичною освітою.

7.4. У разi короткотермiнової вiдсутностi заступника генерального директора з медсестринства його обов’язки виконує особа, яка є резервом на цю посаду.

З посадовою iнструкцiєю ознайомлений:

«______» ________________________ 202_____р.

Пiдпис  ___________________________________

Візування:

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ______________  №_______________  _____________________________

______________________________________________________________________ (місце складання)