Приблизна посадова інструкція головної медичної сестри


ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор ЗОЗ
(підпис) прізвище, ініціали
«______»  _____________ 202____ р.

Приблизна посадова інструкція
головної медичної сестри

назва закладу охорони здоров’я
прізвище, ініціали

1. Загальна частина

1.1. Мета діяльності головної медичної сестри — організація медсестринської справи в закладі охорони здоров’я, яка спрямована на поліпшення якості та підвищення ефективності медичного обслуговування пацієнтів, профілактику внутрішньолікарняних інфекцій, додержання необхідного протиепідемічного, санітарно-гігієнічного та лікувально-оздоровчого режиму, забезпечення безпеки пацієнтів і контролю за раціональним використанням ресурсів закладу, безперервне підвищення професійної майстерності молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшими медичними працівниками, забезпечення пропаганди здорового способу життя серед пацієнтів та їхніх родичів.

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади керівником закладу охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України.

1.3. У своїй роботі керується чинним законодавством України про охорону здоров’я, Кодексом законів про працю України та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію сестринської справи, статутом закладу охорони здоров’я.

1.4. Робоче місце — кабінет головної медичної сестри та територія закладу охорони здоров’я, а також всі інші місця, які пов’язані з виконанням службових обов’язків.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Здійснювати управлінську та представницьку діяльність.

2.2. Брати участь в організації лікувально-профілактичної та адміністративно-господарської діяльності закладу.

2.3. Проводити заходи щодо раціоналізації організації праці молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу шляхом широкого використання техніки та впровадження передових методів роботи; контролювати оптимальність розподілу молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу на робочих місцях, складання та виконання графіків роботи.

2.4. Організовувати роботу з добору і розстановки молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.

2.5. Організовувати та контролювати виконання молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшим медичним персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку та санітарно-епідеміологічного режиму закладу, техніки безпеки.

2.6. Забезпечувати організацію лікувально-охоронного режиму в закладі охорони здоров’я.

2.7. Організовувати та контролювати виконання молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшим медичним персоналом обсягів і якості роботи в межах їхньої компетентності.

2.8. Забезпечувати та контролювати правильність отримання, обліку, зберігання та використання медикаментів і засобів медичного призначення (бинтів, вати, марлі, одноразового медичного інструментарію та шприців тощо).

2.9. Контролювати виконання молодшими спеціалістами з медичною освітою призначень лікаря, збирання біологічних матеріалів для аналізів, доставку їх у лабораторію, своєчасне одержання з лабораторії результатів досліджень і занесення їх до індивідуальних карт хворих.

2.10. Органiзовувати розвиток і вдосконалення органiзацiйних форм і засобiв медичного обслуговування населення та догляду за пацієнтами, пiдвищення якостi та культури роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу закладу.

2.11. Систематично проводити обходи структурних підрозділів закладу охорони здоров’я за участю членів ради медичних сестер закладу з метою оцінки якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних сестер, виявлення проблемних питань і недоліків та забезпечення їхнього усунення.

2.12. Забезпечувати високу якість надання медичної допомоги шляхом раціональної організації праці молодших спеціалістів з медичною освітою і молодшого медичного персоналу закладу.

2.13. Керувати роботою підлеглого персоналу із виконання призначень лікарів, правил прийому і виписки хворих, догляду за пацієнтами.

2.14. Розробляти та впроваджувати заходи підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою, а також спеціальної підготовки на робочих місцях молодших медичних сестер.

2.15. Контролювати облік, розподіл, витрати та зберігання матеріалів медичного призначення і медикаментів, зокрема отруйних і наркотичних лікарських засобів.

2.16. Аналiзувати показники роботи молодших спеціалістів з медичною освітою; вживати, в межах своєї компетенцiї, заходи щодо їхньої оптимiзацiї, вносити пропозицiї генеральному директору для прийняття рiшень на його рiвнi.

2.17. Брати участь у підготовці закладу охорони здоров’я до акредитацiї.

2.18. Розглядати скарги пацiєнтiв, що стосуються діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою, та вживати необхiдні заходи для усунення причин, які їх зумовили.

2.19. Розробляти проєкти посадових iнструкцiй на пiдпорядкованих медичних працiвникiв і забезпечувати контроль їхнього виконання.

2.20. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму закладу охорони здоров’я.

2.21. Розглядати випадки порушень трудової дисципліни молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшим медичним персоналом і проводити заходи з їхнього попередження.

2.22. Забезпечувати оптимальні умови праці для молодших спеціалістів з медичною освітою і молодших медичних працівників та профілактики їхнього професійного вигорання.

2.23. Створювати та забезпечувати ефективне функціонування системи наставництва в  закладі охорони здоров’я для молодших спеціалістів з медичною освітою.

2.24. Складати плани підвищення кваліфікації та проходження атестації молодшими спеціалістами з медичною освітою та контролювати їхнє виконання.

2.25. Планувати й організовувати проведення повірки засобів вимірювання та апаратури, яка підлягає державній метрологічній повірці.

2.26. Керувати радою медичних сестер та організовувати її роботу.

2.27. Розробляти та здійснювати заходи із безперервного підвищення професійного рівня молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу. Щомісяця проводити конференції молодших спеціалістів з медичною освітою та щоквартально — молодших медичних працівників. Контролювати якість проведення занять у відділеннях.

2.28. Контролювати правильність ведення та зберігання документації молодшими спеціалістами з медичною освітою.

2.29. Постійно підвищувати свій професійний рівень.

2.30. У роботі дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.

2.31. У разі необхідності надавати невідкладну медичну допомогу хворим у межах отриманої спеціальності.

2.32. Забезпечувати виконання молодшими спеціалістами з медичною освітою та молодшим медичним персоналом інструкцій з охорони праці та протипожежного захисту, правил користування апаратурою та обладнанням, заходів профілактики внутрішньолікарняних інфекцій і професійного зараження ВІЛ-інфекцією, парентеральним вірусним гепатитом тощо.

2.33. Організовувати умови безпечного перебування пацієнтів у закладі охорони здоров’я та роботи молодших спеціалістів з медичною освітою і молодшого медичного персоналу.

2.34. Створювати сприятливий професійний мікроклімат у колективі молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних працівників закладу охорони здоров’я.

2.35. Розробляти заходи мотиваційного характеру для молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних працівників для ефективної та якісної праці.

2.36. Запроваджувати систему персоніфікованої оцінки діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних працівників шляхом розробки індикаторів якості їхньої роботи та проведення соціологічних досліджень серед пацієнтів і лікарів.

2.37. Щорічно проходити профілактичні медичні огляди.

2.38. Щорічно та поквартально планувати свою роботу та звітувати про свою роботу за встановленими формами звітності у визначені терміни.

2.39. Інформувати адміністрацію лікарні про надзвичайні випадки, що пов’язані з роботою молодших спеціалістів з медичною освітою та молодшого медичного персоналу.

2.40. Організовувати облік медичних помилок у роботі молодших спеціалістів з медичною освітою і молодшого медичного персоналу та розробити систему їхньої профілактики, що базується на концепції навчання, а не покарання.

2.41. Систематично доводити до вiдома персоналу закладу накази, розпорядження та iнструктивно-методичнi вказiвки вищих органiзацiй і забезпечувати їхнє своєчасне виконання.

2.42. Організовувати роботу молодших спеціалістів з медичною освітою та медичного персоналу з пропаганди здорового способу життя серед пацієнтів та їхніх родичів.

2.43. Вести особистий прийом працiвникiв закладу, пацієнтів і населення з особистих питань у спецiально визначений час.

2.44. Забезпечити первинну підготовку молодших спеціалістів з медичною освітою, яких беруть на роботу в заклад охорони здоров’я та їхню наступну безперервну професійну підготовку.

2.45. Забезпечувати конфіденційність інформації про пацієнтів закладу охорони здоров’я.

2.46 Працювати в спецiальному медичному одязi.

3. Права

3.1. Одержувати необхідну для виконання службових обов’язків інструктивну та методичну інформацію.

3.2. Брати участь у нарадах, де розглядаються питання, які належать до сфери діяльності головної медичної сестри.

3.3. Вносити заступнику генерального директора з медсестринства закладу охорони здоров’я пропозиції з:

3.3.1. Організаційно-методичних питань розвитку медсестринства в закладі охорони здоров’я.

3.3.2. Основних напрямків розвитку медсестринської служби з урахуванням досягнень медичної науки та впровадження їх у практику закладу охорони здоров’я.

3.3.3. Оптимізації організації роботи молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних працівників із покращення медичного обслуговування пацієнтів.

3.4. Висловлювати свою думку та вносити пропозиції під час затвердження документів на атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою.

3.5. Проводити роботу, спрямовану на передачу молодшим спеціалістам з медичною освітою невластивих лікарям функцій.

3.6. Представляти молодших спеціалістів з медичною освітою і молодших медичних працівників до заохочення та вносити пропозиції щодо накладення стягнень на тих, хто порушує трудову дисципліну та неякісно виконує свої обов’язки.

3.7. Віддавати розпорядження та вказівки старшим медичним сестрам структурних підрозділів закладу охорони здоров’я.

3.8. Бути захищеною від професійних захворювань і заражень: вимагати забезпечення засобами індивідуального захисту для профілактики професійних захворювань і заражень.

3.9. Щорічно підвищувати свою кваліфікацію з компенсацiєю витрат за вiдрядження.

3.10. Проходити атестацію з метою присвоєння (підвищення, підтвердження) кваліфікаційної категорії.

3.11. Вимагати від адміністрації забезпечення робочого місця необхідним обладнанням, устаткуванням і канцтоварами для виконання службових обов’язків.

3.12. На сумісництво, правовий і соціальний захист.

3.13. Рекомендувати генеральному директору кандидатуру на свiй резерв.

4. Відповідальність

4.1. Головна медична сестра несе відповідальність відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію сестринської справи.

4.2. Роботу головної медичної сестри оцінює заступник генерального  директора з медсестринства  відповідно до виконання нею службових обов’язків на основі індикаторів якості діяльності головної медичної сестри закладу охорони здоров’я.

5. Повинна знати

5.1. Чинне законодавство України про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію медсестринської справи.

5.2. Основи права в медицині, основи трудового законодавства, практику застосування законодавства в межах своєї компетенції.

5.3. Права, обов’язки та відповідальність головної медичної сестри.

5.4. Сучасні медсестринські методи управління, стандарти надання медсестринських медичних послуг.

5.5. Етику ділового спілкування, актуальні питання професійного спілкування, основи медичної етики та деонтології.

5.6. Правила забезпечення лікувально-оздоровчого режиму в закладі охорони здоров’я.

5.7. Компетенції молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до спеціалізації закладу охорони здоров’я. Нормативні акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації й атестації медичних працівників.

5.8. Основи діловодства, організацію контролю, перевірки виконання, обліку роботи та звітності.

5.9. Правила одержання, обліку, зберігання та списання медикаментів і матеріалів, зокрема наркотичних препаратів і прекурсорів.

5.10. Правила асептики й антисептики.

5.11. Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

5.12. Правила з охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

5.13. Правила користування апаратурою й обладнанням, персональним комп’ютером.

5.14. Правила профілактики внутрішньолікарняних інфекцій і професійного зараження ВІЧ-інфекцією та парентеральними вірусними гепатитами.

5.15. Специфiку менеджменту й маркетингу в галузi медицини.

5.16. Основи безперервного підвищення професійної майстерності молодших спеціалістів з медичною освітою та молодших медичних працівників.

5.17. Основи забезпечення протиепідемічного та санітарно-гігієнічного режиму закладу охорони здоров’я.

5.18. Основи безпеки пацієнтів.

5.19. Літературу за фахом та іншу медичну інформацію, правила їхнього узагальнення.

5.20. Основи загальної та медичної психології, правила колективного спілкування та індивідуальної роботи з медичним персоналом та пацієнтами і їхніми родичами.

5.21. Основи забезпечення конфіденційності інформації про пацієнтів.

5.22. Принципи проведення протиепідемічних заходів.

5.23. Сучасні методи діагностики, надання долікарської допомоги при невідкладних станах.

5.24. Організацію статистичного обліку та статистичної звітності закладу охорони здоров’я та його структурних підрозділів і молодших спеціалістів з медичною освітою.

5.25. Методи здійснення аналiзу роботи пiдпорядкованих молодших спеціалістів з медичною освітою.

5.26. Методи вивчення показникiв роботи та проведення експертних оцiнок дiяльностi молодших спеціалістів з медичною освітою і структурних пiдроздiлiв.

5.27. Принципи створення та функціонування автоматизованої інформаційної системи закладу охорони здоров’я.

5.28. Правила користування персональним комп’ютером, принципи збереження конфіденційності інформації під час передачі персоніфікованих даних про пацієнтів і медичних працівників в мережі Інтернет.

5.29. Принципи формування у населення здорового способу життя та відповідального ставлення до особистого здоров’я.

5.30. Організацію метрологічних досліджень у закладах охорони здоров’я.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Професійна освіта (молодший спеціаліст) або вища освіта (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальність «Медсестринство», спеціалізації: «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Стаж роботи за фахом не менше 5 років.

6.2. Квалiфiкацiйнi вимоги, що вiдповiдають стажу роботи за фахом та наявній квалi-фi-кацiйній категорiї.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за професією, посадою

7.1. У своїй діяльності головна медична сестра безпосередньо підпорядковується заступнику генерального директора з медсестринства закладу охорони здоров’я.

7.2. Головній медичній сестрі безпосередньо підпорядковані старші медичні сестри структурних підрозділів закладу та через них — молодші спеціалісти з медичною освітою і молодший медичний персонал закладу охорони здоров’я.

7.3. У межах закладу головна медична сестра має професійні зв’язки з адміністрацією, бухгалтерією, відділом кадрів, реєстратурою, радою медичних сестер, комісією з контролю якості роботи, протираковою комісією, протитуберкульозною комісією, службою з охорони праці, відділом медичної статистики, профспілковим комітетом, господарською частиною, комісією з профілактики внутрішньолікарняної інфекції.

7.4. За межами закладу головна медична сестра має зв’язки з аптеками, закладами підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою, атестаційною комісією, науковою медичною бібліотекою.

7.5. У разі відсутності головної медичної сестри її обов’язки виконує особа, яка є у кадровому резерві на цю посаду.

З посадовою iнструкцiєю ознайомлений:

«______» ________________________ 202_____р.

Пiдпис  ___________________________________

Візування:

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ______________  №________________  ____________________________

_____________________________________________________________________ (місце складання)